TEAM BUiLDiNG THAi

ยินดีตอนรับสู่ความสนุกสนานน่าตื่นเต้นของกิจกรรมพัฒนาองค์กรและสร้างทีมทำงาน

การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น ต้องประกอบขึ้นด้วยวิศัยทัศย์ (Vision) ของทุกคนในองร์กรที่จะร่วมกัน (Together) ปฎิบัติภาระกิจ (Mission )ที่มุ่งหมาย (Focus) ให้ประสบความสำเร็จ (Success) ตามเวลาที่กำหนด (On time)

Team building News

การทำงานเป็นทีมเพื่อนำองค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จนั้นประกอบด้วยหลาย ๆ ปัจจัย หนึ่งในนั้น คือ บุคลากร หรือ สมาชิกของทีมที่จะทำให้ผลสำเร็จของงานเกิดขึ้น เพราะคนคนเดียวไม่สามารถทำให้งานสำเร็จผลได้ การรวมตัวของคนหลาย ๆ คนเป็นทีม จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด

Team collaboration for BBA

1 day | JUN 16, 2017 Portfolio Item

ทักษะในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งในทีมงาน และระหว่างทีมงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

Effective team building for F&N

2 days | SEPT 27-28, 2017 Portfolio Item

ทักษะการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ ภาวะผู้นำ การบริหารความขัดแย้ง การแก้ปัญหาและตัดสินใจ การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

Building a successful work team

3 days | OCT 24-26, 2017 Portfolio Item

กิจกรรมการสร้างทีมงานเพื่อปรับปรุงการทำงานเป็นทีมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้สมาชิกของทีม

Develop trust & problem solving

1 day | DEC 10,2016 Portfolio Item

กิจกรรมการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างความไว้วางใจกันในหมู่สมาชิกทีมงาน เพื่อแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ