Contact

องค์กรที่จะทำงานเป็นทีมได้ออย่างมีประสิทธิภาพต้องกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
มีเป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ทำให้องค์การบรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้