About Us

ทีมคือกลุ่มบุคคลผู้มีพลังมาร่วมมือกันทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน มีความผูกพันความรับผิดชอบที่จะทำงานร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สมาชิกในทีมร่วมกันทำงานได้ดี รู้สึกเพลิดเพลิน สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงตรงตามเป้าหมายขององค์กร

ทีมที่ประสบความสำเร็จคือกลุ่มของบุคคลที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรและสมาชิกในทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในเวลาที่กำหนด

เป็นเวลากว่า 20 ปีของเราในการบริหารจัดการ ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม Team builing ให้หน่วยงานและองค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ สั่งสมเป็นประสบการณ์และความมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมงานสมัยใหม่ สำหรับองค์กรที่เผชิญการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของโลการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง เพื่อให้ทีมงานสร้างวิธีการทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้น เปิดเผยจริงใจต่อกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรให้ลุล่วง ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ศักยภาพของทีมงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนการเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและข่าวสารของผู้อื่นอย่างตั้งใจ เข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาร่วมกัน ลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้สมาชิกของทีม เสริมสร้างขวัญกำลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กร

Our Team Team building Activities

Excellence Communication

การทำงานเป็นทีมสมาชิกจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างทั่วถึง เข้าใจองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร การรับรู้และการตีความข้อมูลข่าวสารในองค์กรจะต้องถูกต้อง ชัดเจน ไม่คลาดเคลื่อน ไม่ตีความบิดเบือน

Strong Teams Start with Trust

ความไว้วางใจ (Trust) ในทีมและองค์กรประกอบด้วย ความซื่อตรง (integrity) ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ (competence) ความมั่นคงสม่ำเสมอ (consistency) ความจงรักภักดี (loyalty) เปิดเผย (openness)

Leadership

ผู้นำสามารถสร้างขึ้นได้จากความพยายาม ทำงานและเรียนรู้อย่างหนัก เป็นระบบ (Leaders are not born, leaders are made and they are made by effort and hard work) -Vince Lombardi.

Process Management

การทำงานในองค์กรให้สำเร็จผล ต้องใช้ทีมรวมทั้งกระบวนการประสานการทำงานเป็นทีมที่สอดคล้องคล่องแคล่วลงตัว สมาชิกทุกคนในทีมต้องเข้าใจจุดประสงค์และวิธีการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนถูกต้อง

Our clients
Your Guarantees