Team building Problem Solving

Team building Problem Solving

การทำงานเป็นทีมและการบริหารจัดการการแก้ปัญหาในทีมงาน

ในการทำงานเป็นทีมหรือการทำงานร่วมกันกับผู้คน ปัญหา (Problem) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ หลีกเลียงไม่ได้ ดังนั้นแนวทางที่ดีที่สุดคือต้องรู้จัก เรียนรู้และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรู้ทันและเป็นขั้นตอน (Problem Solving) แต่การแก้ปัญหาเมื่อหากเกิดกับคนเฉพาะบุคคลไดบุคคลหนึ่งก็ว่าแก้ยากแล้ว ปัญหาที่เกิดกับทีมงานกับองค์กร ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ ยังไงก็แล้วแต่ เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเดินหนีปัญหาที่เกิดได้ เมื่อปัญหาเกิดกับทีมกับองค์ เราก็ต้องแก้ปัญหากันแบบเป็นทีม (Team building Problem Solving) ประยุกต์วิธีการและขั้นตอนการแก้ปัญหานี้กับทีมของท่าน


เริ่มต้นการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

การกำหนดปัญหาถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากในการแก้ปัญหา เพราะถ้าเรากำหนดปัญหาผิดตั้งแต่ขั้นแรกของกระบวนการแก้ปัญหา ปัญหานั้นก็คงไม่มีทางหมดไปได้หรือไม่ได้รับการแก้ไข การกำหนดประเด็นปัญหาต้องกำหนดจากสาเหตุ(causes)ไม่ควรกำหนดปัญหาที่อาการแสดง (Symptom)

การแก้ปัญหา (Problem Solving) มีหลากหลายแนวทาง

ประเภทของปัญหา

ปัญหาครั้งคราว (Sporadic Problem) คือ ปัญหาที่นาน ๆ ครั้งเกิดขึ้นทีนึงและแต่ละครั้งค่อนข้างมีผลกระทบที่เห็นได้ชัด ทำให้เราสามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์ความผิดปกติได้ชัดเจน

ปัญหาเรื้อรั้ง (Chronic Problem) คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ จนบ่อยครั้งเรามองเป็นเรื่องปกติ ซึ่งปัญหาลักษณะนี้ปรากฎการณ์ความผิดปกติไม่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์อย่างละเอียดจึงจะสามารถแก้ไขความผิดปกติที่ต้นเหตุนั้นได้ ดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะมองข้ามปัญหาเรื้อรังไปเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้ว


ขั้นตอนการแก้ปัญหา


ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข

A ผลลัพธ์หรือสิ่งที่เราต้องการคืออะไร
B มีหลายปัญหาที่ต้องแก้ แก้ปัญหาที่ตอบสนองความต้องการเรามากที่สุดก่อน
C ระบุหรือรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบัน และสิ่งที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นหลังการแก้ปัญหาเสร็จสิ้นลงหรือผลลัพธ์นั่นเอง

วิเคราะห์ปัญหา

A อะไรคือตัวขัดขวางที่ทำให้เราไม่ได้ตามผลลัพธ์ที่เราต้องการ
B ระบุสาเหตุของปัญหาทั้งหมดที่เป็นไปได้ ค้นหาและระบุสาเหตุหลัก พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริงหรือไม่
C บันทึกสาเหตุหลักของปัญหาและจัดลำดับความสำคัญ

คิดหาทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

A เราสามารถทำอะไรได้บ้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
B คิดวิเคราะห์แนวทางที่หลากหลายในการแก้ปัญหา ระบุหัวข้อและแนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ออกมาให้ชัดเจน
C จัดทำรายการของแนวทางในแก้ปัญหาที่ชัดเจนและเป็นไปได้

เลือกทางแก้ปัญหาและวางแผนดำเนินการ

A วิธีและแนวทางที่ดีที่สุดในการดำเนินการในการแก้ปัญหาคืออะไร
B กำหนดเกณฑ์ประเมินที่ใช้ในการคัดเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา ประเมินและคัดเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา
C จัดทำแผนการดำเนินการแก้ปัญหาจากแนวทางการแก้ปัญหาที่ได้ประเมินไว้

นำแนวทางการแก้ปัญหามาปฎิบัติ

A เรากำลังทำตามแผนที่ระบุไว้หรือไม่
B เตรียมความพร้อมของแนวทางการแก้ปัญหาสำรองไว้ในกรณีแนวทางแรกใช้ไม่ได้ผล
C ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาว่าตรงกับสี่งที่เราต้องการหรือเป้าหมายหรือไม่

ประเมินผลการแก้ปัญหา

A เรากำลังทำตามแผนที่ระบุไว้หรือไม่
B เตรียมความพร้อมของแนวทางการแก้ปัญหาสำรองไว้ในกรณีแนวทางแรกใช้ไม่ได้ผล
C พิสูจน์ว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วจริงหรือ ไม่ กำหนดวิธีแก้ปัญหาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

สิ่งสำคัญสำหรับ Team Problem Solving คือ

ดำเนินการทันที! นี่เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด เป็นสิ่งที่ทำให้ทีมงานมีประสิทธิภาพแตกต่างออกไป หลังจากที่มีการประชุมเป็นจำนวนมากก่อนหน้าในการระบุปัญหา ในการหาวิธีการแก้ปัญหา สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องการดำเนินการให้ทีมเริ่มลงมือทำทันที ผู้นำทีมมีการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมในทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เกิดการร่วมกันลงมือปฏิบัติอย่างไม่รีรอ

การสร้างทีมงาน Team building


----------------------------------------------------------------------------------
อ้างอิงบทความ: http://operationkm.blogspot.com/
2014/02/problem-solving_6.html